Τι προβλέπει το πρόγραμμα Culture Lands για τα Ραγκουτσάρια Καστοριάς 2020

κατηγορία : Εκδηλώσεις/Τοπικά Νέα από

Η Πράξη με τίτλο «Culture Lands» είναι ενταγμένη στο διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” .

Στο έργο συμμετέχουν έξι Εταίροι από την Ελλάδα και την Αλβανία, και συγκεκριμένα:

 • Δήμος Φλώρινας (επικεφαλής εταίρος)
 • Δήμος Καστοριάς (εταίρος PB 2) Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας (εταίρος PB 3)
 • Δήμος Αργυροκάστρου (εταίρος PB 4)
 • Δήμος Berat (εταίρος PB 5)
 • People and ideas (εταίρος PB 6).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 548.013,04€ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 59.900,00€ με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη για την υπηρεσία θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.6443.01 Υπηρεσίες Οργάνωσης – Πραγματοποίησης Τοπικών Εκδηλώσεων του Έργου Culture Lands, του προϋπολογισμού του Δήμου Καστοριάς, οικονομικού έτους 2019.

ο ανάδοχος του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει αυτην την δραση θα πρέπει να κάνει τα εξής:

 1. Προεόρτιες και Παράλληλες Εκδηλώσεις
 1. Μουσικό δρώμενο στις παραδοσιακές πλατείες Ομόνοια και Ντολτσό της πόλης της Καστοριάς (εντός Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου*)
 2. Αντάμωμα Συλλόγων (εντός Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου*).
 3. Καρναβαλιστής – (άτομο μεταμφιεσμένο Αϊ – Βασίλης) στην πλατεία «Δαβάκη» στις 6 Ιανουαρίου και ώρα 11:30, μετά τη ρίψη του τιμίου Σταυρού.

2. Προπαρασκευαστικές Δραστηριότητες. Μεταφορά, Ανάρτηση και Αποκαθήλωση Διακόσμου

3. Hosting, Φιλοξενία – Υπηρεσίες Παρουσίασης Εκδηλώσεων

4. Υπηρεσίες Τουριστικής Ενημέρωσης και Προώθησης της Καστοριάς

5. Καστοριανά Ραγκουτσάρια. (6 Ιανουαρίου, Μπουλούκια)

6. Καστοριανά Ραγκουτσάρια. (7 Ιανουαρίου, Μπουλούκια)

7. Καστοριανά Ραγκουτσάρια. (8 Ιανουαρίου, Παρέλαση)

8. Συναυλία Έναρξης (εντός Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου*) 

9. Αναμνηστικά

10. Καρναβαλίστικες παιδικές εκδηλώσεις

11. Βραβεία συμμετοχής παρέλασης

12. Έντυπο υλικό προώθησης των εκδηλώσεων

13. Ζωντανές αναμεταδόσεις Ραγκουτσαριών

14. Διάφορα υλικά-προμήθειες διακόσμησης

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :

CULTURE LANDS

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ :

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

(D 2.2.3)

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 48.306,45€

ΦΠΑ: 11.593,55€

ΣΥΝΟΛΟ: 59.900,00€

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Α. Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή

Β. Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Γ. Συγγραφή υποχρεώσεων

Δ. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΜΕΛΕΤΗ:

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                              ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                              ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διεύθυνση: Κοινωνικής Προστασίας                      ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Παιδείας, Πολιτισμού & Τουρισμού                                  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CULTURE LANDS

Τα. Δ/νση: Αθ. Διάκου1

Τηλ. 24670 28999 /26777

Fax: 24670 22655                                                     Αριθμός Μελέτης: 27/2019

E-mail: atppek@gmail.com

Α.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Πράξη με τίτλο «Culture Lands» είναι ενταγμένη στο διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” .

Στο έργο συμμετέχουν έξι Εταίροι από την Ελλάδα και την Αλβανία, και συγκεκριμένα:

 • Δήμος Φλώρινας (επικεφαλής εταίρος)
 • Δήμος Καστοριάς (εταίρος PB 2)
 • Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας (εταίρος PB 3)
 • Δήμος Αργυροκάστρου (εταίρος PB 4)
 • Δήμος Berat (εταίρος PB 5)
 • People and ideas (εταίρος PB 6).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 548.013,04€ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 59.900,00€ με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη για την υπηρεσία θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.6443.01 Υπηρεσίες Οργάνωσης – Πραγματοποίησης Τοπικών Εκδηλώσεων του Έργου Culture Lands, του προϋπολογισμού του Δήμου Καστοριάς, οικονομικού έτους 2019.

Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται στη μελέτη και πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, όπως ορίζουν οι διατάξεις του N.4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών).

Καστοριά 10-9-2019

                                                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης                                                                  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ανδρέας Κυπαρίσσης                                                 Βικτωρία Καρκαρέτσου

ΠΕ Διοικητικού                                                           ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΜΕΛΕΤΗ:

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                              ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                              ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διεύθυνση: Κοινωνικής Προστασίας                      ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Παιδείας, Πολιτισμού & Τουρισμού                                  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CULTURE LANDS

Τα. Δ/νση: Αθ. Διάκου1

Τηλ. 24670 28999 /26777

Fax: 24670 22655                                                    Αριθμός Μελέτης: 27/2019

E-mail: atppek@gmail.com

Α2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπηρεσίες Οργάνωσης και Πραγματοποίησης των Τοπικών Εκδηλώσεων του Παραδοτέου

2.2.3 «Οργάνωση και Πραγματοποίηση των Τοπικών Εκδηλώσεων».

Το παραδοτέο αφορά τη διοργάνωση του τοπικού εθίμου της Καστοριάς «Καστοριανά Ραγκουτσάρια», που είναι ένα ετήσιο παραδοσιακό καρναβάλι που πραγματοποιείται στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου. Είναι μια τριήμερη γιορτή στην οποία η πόλη αποκτά ένα ιδιαίτερο χρώμα και γιορτινή ατμόσφαιρα. Κατά τη διάρκεια που βρίσκονται έξω, χορεύοντας και τραγουδώντας με τη συνοδεία παραδοσιακών ορχηστρών, οι καρναβαλιστές επισκέπτονται σπίτια και ζητούν δώρα από τους ιδιοκτήτες σε αντάλλαγμα της βοήθειας τους για την απομάκρυνση των κακών πνευμάτων. Για δύο μερόνυχτα τα «μπουλούκια», τα οποία είναι ομάδες ατόμων που ακολουθούν μια ορχήστρα του δρόμου, διασκεδάζουν και μοιράζονται μια αρχαία αναψυχή. Την τρίτη ημέρα, μια παρέλαση καρναβαλιού που σατιρίζει τους πάντες και τα πάντα, τελειώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το εξαίσιο χειμερινό διάλειμμα.

Το έθιμο απευθύνεται στο ευρύ κοινό, καθώς και σε όλους τους εμπλεκόμενους που σχετίζονται με τη συμμετοχή και την άμεση και έμμεση ανάδειξή του.

Η εκδήλωση κατά την έναρξη του έργου εντάσσεται στην εκ των προτέρων προβολή του έργου και στοχεύει στην ενημέρωση, προετοιμασία και εμπλοκή των τοπικών φορέων και του πληθυσμού και στην ενίσχυση της συμμετοχικότητάς τους. Η εκδήλωση κατά την λήξη του έργου αποσκοπεί στη διάσωση του εθίμου και στα γενικότερα οφέλη της τοπικής κοινωνίας.

Σε κάθε δράση δημοσιότητας θα ακολουθηθεί η εφαρμογή μιας ενιαίας ταυτότητας επικοινωνίας του προγράμματος – έργου σύμφωνα με τον οδηγό δημοσιότητας τους προγράμματος.

Το παραδοτέο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

 1. Προεόρτιες και Παράλληλες Εκδηλώσεις

Οι παράλληλες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται τόσο κατά τη διάρκεια του εθίμου όσο και πριν το έθιμο (από αρχές Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου*).

Α. Μουσικό δρώμενο στις παραδοσιακές πλατείες Ομόνοια και Ντολτσό της πόλης της Καστοριάς (εντός Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου*). Για την πραγματοποίηση της δράσης κρίνονται απαραίτητα:

– αμοιβή εξαμελούς (τουλάχιστον) ορχήστρας για συμμετοχή στο δρώμενο.

– διανομή τριακοσίων (300) τεμαχίων σάντουιτς και τριακοσίων (300) τεμαχίων χυμών στους συμμετέχοντες.

Β. Αντάμωμα Συλλόγων (εντός Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου*). Για την πραγματοποίηση της δράσης κρίνονται απαραίτητα:

– αμοιβή δύο (2) εξαμελών (τουλάχιστον) ορχηστρών για συμμετοχή στη δράση.

– διανομή τριακοσίων πενήντα (350) γευμάτων με τη μορφή πακέτου στους συμμετέχοντες.

– διανομή διακοσίων (200) λίτρων κρασιού σε πλαστικά ποτήρια για τους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες.

Γ. Καρναβαλιστής – (άτομο μεταμφιεσμένο Αϊ – Βασίλης) στην πλατεία «Δαβάκη» στις 6 Ιανουαρίου και ώρα 11:30, μετά τη ρίψη του τιμίου Σταυρού.

Για την πραγματοποίηση της δράσης κρίνονται απαραίτητα:

 • αμοιβή εξαμελούς (τουλάχιστον) ορχήστρας για συμμετοχή στη δράση.
 • Διανομή χιλίων (1000) τεμαχίων μικροδωράκια όπως, σκούφοι Αϊ-Βασίλη, τρίγωνα καλάντων, μάσκες, καπέλα κ.ά.), για όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν στη δράση.
 • Διανομή δέκα (10) κιλών ζαχαρώδη – καραμέλες και τριακοσίων (300) τεμαχίων γλειφιτζούρια, για όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν στη δράση.
 • Αποζημίωση του ατόμου μεταμφιεσμένου Αϊ-Βασίλη.
 1. Προπαρασκευαστικές Δραστηριότητες. Μεταφορά, Ανάρτηση και Αποκαθήλωση Διακόσμου
 • Μεταφορά, ανάρτηση και αποκαθήλωση φωτιστικού και υφασμάτινου διακόσμου, με τη χρήση ανυψωτικού – γερανοφόρου μηχανήματος (καλάθι) στην οδό Μητροπόλεως, πριν το έθιμο, και σε σημεία που θα υποδείξει η ομάδα έργου του δήμου Καστοριάς.
 • Χαρακτηριστικά υφασμάτινου διακόσμου: εκατό (100) τεμάχια υφασμάτινων συνθέσεων 6m – 8m.
 • Χαρακτηριστικά φωτιστικού διακόσμου:
 • Εξήντα οκτώ (68) τεμάχια μικρολαμπάκια led, επεκτεινόμενα ως 4 σειρές, κορδόνι, με 100 λαμπάκια περίπου, μήκους 10μ περίπου, αδιάδροχα ανθεκτικά IP 65, με καλώδιο καουτσούκ, πράσινου χρώματος.
 • Πεντακόσια (500)μ. λείος εύκαμπτος φωτοσωλήνας με 36 LED ανά μέτρο, μονοκάναλος, διαμέτρου 13mm.
 • Σαράντα δύο (42) τεμάχια κουρτίνα 1,5m x 1,5m LED, ειδικής κατασκευής με 100 λαμπάκια περίπου αδιάδροχη ανθεκτική IP 65, με καλώδιο καουτσούκ, λευκού χρώματος.
 • Πεντακόσια (500)μ. συρματόσχοινο με πλαστική επένδυση 4mm περίπου εσωτερικά και 6mm περίπου εξωτερικά με μόνωση.
 • Επτά (7) τεμάχια φωτιστικό τύπου LED, στεγανό IP66, ισχύος 25-35W.
 • Μεταφορά, τοποθέτηση και αποκαθήλωση δύο (2) πυλών με τη χρήση γερανοφόρου μηχανήματος στην οδό Μητροπόλεως, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν το έθιμο, και σε σημεία που θα υποδείξει η ομάδα έργου του δήμου Καστοριάς.

Χαρακτηριστικά πυλών: Σιδηροκατασκευή τριών τεμαχίων με την ανάλογη ξύλινη επένδυση εμπρός – πίσω.

 • 1ο τεμάχιο: σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο διαστάσεων 1,60m x 6,00m.
 • 2ο τεμάχιο: σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο διαστάσεων 1,60m x 6,00m.
 • 3ο τεμάχιο: σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο διαστάσεων 1,00m x 5,72m.
 1. Hosting, Φιλοξενία – Υπηρεσίες Παρουσίασης Εκδηλώσεων

Τετράωρη κάλυψη της παρέλασης των Ραγκουτσαριών από παρουσιαστή / παρουσιάστρια (ή δημοσιογράφο, ηθοποιό) από τις 14.00 έως τις 18.00 στην Πλατεία Ομονοίας.

 1. Υπηρεσίες Τουριστικής Ενημέρωσης και Προώθησης της Καστοριάς

Αποζημίωση δύο (2) ατόμων για δωδεκάωρη εξυπηρέτηση – ενημέρωση του κοινού (από 10:00 έως τις 22:00), σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο του Δήμου Καστοριάς κοντά στην Πύλη των Ραγκουτσαριών για τρείς ημέρες (6, 7, και 8 Ιανουαρίου).

 1. Καστοριανά Ραγκουτσάρια. (6 Ιανουαρίου, Μπουλούκια)

Για την πραγματοποίηση της πρώτης ημέρας του εθίμου κρίνονται απαραίτητα:

– αμοιβή εξαμελούς (τουλάχιστον) ορχήστρας για την έναρξη του εθίμου των Ραγκουτσαριών, από την Δημοτική Αρχή, με σημείο εκκίνησης το δημαρχιακό μέγαρο και τερματισμού την πλατεία Ομονοίας (από 17:00 – 19:00).

– αμοιβή τεσσάρων (4) εξαμελών (τουλάχιστον) ορχηστρών, οι οποίες θα συνοδεύουν τις παρέες των καρναβαλιστών, για την διατήρηση του εθίμου των Ραγκουτσαριών, σε διάφορα σημεία της πόλης για τέσσερις (4) ώρες (από 20:00 – 00:00).

– μικροφωνική εγκατάσταση στην πλατεία Ομονοίας για πέντε ώρες (από 18:00 – 23:00), για τη μουσική επένδυση το εθίμου.

– διανομή χιλίων (1000) λίτρων κρασιού σε πλαστικά ποτήρια για τους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες, στην οδό Μητροπόλεως σε περίπτερο του δήμου.

– διαμονή δέκα (10) ατόμων επίσημων προσκεκλημένων ή δημοσιογράφων, σε μονόκλινα ή/και δίκλινα δωμάτια.

– παράθεση ενός γεύματος δέκα (10) ατόμων επίσημων προσκεκλημένων ή δημοσιογράφων.

 1. Καστοριανά Ραγκουτσάρια. (7 Ιανουαρίου, Μπουλούκια)

Για την πραγματοποίηση της δεύτερης ημέρας του εθίμου κρίνονται απαραίτητα:

 • αμοιβή εξαμελούς (τουλάχιστον) ορχήστρας για την πλατεία Ομονοίας για τέσσερις ώρες (από 18:00 – 22:00).
 • – αμοιβή τεσσάρων (4) εξαμελών (τουλάχιστον) ορχηστρών, οι οποίες θα συνοδεύουν τις παρέες των καρναβαλιστών, για την διατήρηση του εθίμου των Ραγκουτσαριών, σε διάφορα σημεία της πόλης για τέσσερις (4) ώρες (από 20:00 – 00:00).
 • μικροφωνική εγκατάσταση στην πλατεία Ομονοίας για τέσσερις ώρες (από 16:00 – 18:00 και 22:00 – 24:00), για τη μουσική επένδυση το εθίμου.
 • διανομή χιλίων (1000) λίτρων κρασιού σε πλαστικά ποτήρια για τους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες, στην οδό Μητροπόλεως σε περίπτερο του δήμου.
 • διαμονή δέκα (10) ατόμων επίσημων προσκεκλημένων ή δημοσιογράφων, σε μονόκλινα ή/και δίκλινα δωμάτια.
 • παράθεση ενός γεύματος δέκα (10) ατόμων επίσημων προσκεκλημένων ή δημοσιογράφων.
 1. Καστοριανά Ραγκουτσάρια. (8 Ιανουαρίου, Παρέλαση)

Για την πραγματοποίηση της τρίτης ημέρας του εθίμου κρίνονται απαραίτητα:

 • – αμοιβή εξαμελούς (τουλάχιστον) ορχήστρας για την έναρξη της παρέλασης των Ραγκουτσαριών, από την Δημοτική Αρχή, με σημείο εκκίνησης το δημαρχιακό μέγαρο και τερματισμού την πλατεία Ομονοίας (από 14:00 – 16:00).
 • αμοιβή εξαμελούς (τουλάχιστον) ορχήστρας για την πλατεία «Αφοί Εμμανουήλ» περιοχή Ντολτσό, για τέσσερις ώρες (από 16:00 – 20:00).
 • ηχητική κάλυψη της ορχήστρας για την πλατεία «Αφοί Εμμανουήλ» περιοχή Ντολτσό, για τέσσερις ώρες (από 16:00 – 20:00).
 • μικροφωνική εγκατάσταση στην οδό Μητροπόλεως για κάλυψη της παρέλασης του εθίμου, για οκτώ ώρες (από 13:00 – 21:00). Απαιτείται μικρόφωνο για τον παρουσιαστή.
 • διανομή πεντακοσίων (500) λίτρων κρασιού σε πλαστικά ποτήρια για τους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες, στην πλατεία «Αφοί Εμμανουήλ» περιοχή Ντολτσό σε περίπτερο του δήμου.
 • διαμονή δέκα (10) ατόμων επίσημων προσκεκλημένων ή δημοσιογράφων, σε μονόκλινα ή/και δίκλινα δωμάτια.
 • παράθεση ενός γεύματος κι ενός δείπνου δέκα (10) ατόμων επίσημων προσκεκλημένων ή δημοσιογράφων.
 • εδέσματα για τους επίσημους προσκεκλημένους και δημοσιογράφους (5kg αρτοπαρασκευάσματα, 5kg τοπικά παραδοσιακά γλυκά, 20 λίτρα κρασί, 5 φιάλες οινοπνευματώδη).
 1. Συναυλία Έναρξης (εντός Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου*)

Για την έναρξη του εθίμου πραγματοποιείται μουσική εκδήλωση στην πλατεία «Ομονοίας». Για την εκδήλωση απαιτούνται:

 • αμοιβή καλλιτέχνη και ορχήστρας
 • τοποθέτηση εξέδρας
 • ενοικίαση ήχου και φωτισμού για τις ανάγκες της μουσικής εκδήλωσης.

Η επιλογή του καλλιτέχνη και της ορχήστρας θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την ομάδα έργου του δήμου Καστοριάς.

 1. Αναμνηστικά

Τα αναμνηστικά αφορούν:

 • εκατό (100) τεμάχια χειροποίητες πλακέτες (κεραμικές ή ξύλινες κ.ά σε προθήκες κουτιών) για τις ομάδες (μπουλούκια παρεών και συλλόγων), καθώς και σχολείων που συμμετείχαν στο τριήμερο του εθίμου
 • εκατό (100) φιάλες κρασί (τοπικό προϊόν) για αναμνηστικό στους επίσημους προσκεκλημένους και δημοσιογράφους.

Τα αναμνηστικά αφορούν όλους τους συμμετέχοντες (μπουλούκια, παρέλαση) και δίνονται μετά το πέρας του εθίμου.

 1. Καρναβαλίστικες παιδικές εκδηλώσεις

Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις εμψύχωσης θεατρικού παιχνιδιού, μουσικοθεατρικές παραστάσεις, διαδραστικές παραστάσεις θεάτρου σκιών για μικρά παιδιά.

 • Μία εκδήλωση (εντός Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου*) στην πλατεία «Δαβάκη» από 15:00 – 18:00.
 • Μία εκδήλωση (εντός Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου*) στην πλατεία Ομονοίας, από 15:00 – 18:00.
 • μικροφωνική εγκατάσταση για τη μουσική επένδυση των εκδηλώσεων και στις δύο πλατείες, από 15:00 – 18:00.

*Οι προεόρτιες εκδηλώσεις με σήμανση (εντός Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου*), θα οριστικοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με την ομάδα έργου του Δήμου Καστοριάς.

 1. Βραβεία συμμετοχής παρέλασης

Τα βραβεία συμμετοχής αφορούν αποκλειστικά την παρέλαση του καρναβαλιού που πραγματοποιείται στις 8 Ιανουαρίου.

Ως βραβεία συμμετοχής ορίζονται καρναβαλικές μάσκες για τους συμμετέχοντες μαθητές στην κατηγορία ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ και δίνονται μετά το πέρας του εθίμου για να χρησιμοποιηθούν στην παρέλαση της επόμενης χρονιάς.

Για την εκδήλωση απαιτούνται:

 • Πεντακόσια (500) τεμάχια καρναβαλικές μάσκες διαφόρων χρωμάτων. Ο αριθμός τεμαχίων ορίστηκε σύμφωνα με τις αιτήσεις των συμμετεχόντων των προηγούμενων ετών.
 1. Έντυπο υλικό προώθησης των εκδηλώσεων

Οι δαπάνες προβολής του εθίμου αφορούν στην παραγωγή-προμήθεια έντυπου διαφημιστικού υλικού και συγκεκριμένα :

Παραγωγή και προμήθεια 8.000 τεμαχίων εντύπων των εορταστικών εκδηλώσεων με τις εξής προδιαγραφές :

– τρίπτυχο, διαστάσεων 14Χ29cm και 42Χ29 με ανάπτυγμα, χαρτί velvet 170gr, τετραχρωμία, εκτύπωση offset

 1. Ζωντανές αναμεταδόσεις Ραγκουτσαριών

     Οι ζωντανές αναμεταδόσεις πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του τριημέρου των εκδηλώσεων των Ραγκουτσαριών και μεταδίδονται σε κανάλια περιφερειακής ή πανελλήνιας εμβέλειας σε όλες τις ζώνες αναμετάδοσης ζωντανών ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, δελτίων ειδήσεων κ.α.

Στο συγκεκριμένο παραδοτέο κρίνονται απαραίτητες : 3 ζωντανές τηλεοπτικές συνδέσεις σε κανάλια περιφερειακής ή πανελλήνιας εμβέλειας τόσο στην πρωινή ζώνη κατά την διάρκεια των ζωντανών ενημερωτικών εκπομπών, όσο και στην βραδινή ζώνη κατά την διάρκεια των δελτίων ειδήσεων, οι οποίες θα προταθούν από τον ανάδοχο μετά από συνεννόηση με τους τηλεοπτικούς σταθμούς και θα εγκριθούν από την ομάδα έργου του Δήμου Καστοριάς.

 1. Διάφορα υλικά-προμήθειες διακόσμησης

Τα συγκεκριμένα υλικά αφορούν την προμήθεια αναλώσιμων υλικών χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας καθώς και υφασμάτων και υφασμάτινων συνθέσεων, τα οποία σχεδιάζονται και δημιουργούνται από ομάδες εθελοντών για την διακόσμηση των εκδηλώσεων των Ραγκουτσαριών προκειμένου να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία της πόλης της Καστοριάς. Συγκεκριμένα απαιτούνται :

600m ύφασμα φόδρας Α’ ποιότητας διαφορετικών χρωματισμών (6 τόπια των 100m χρώματος χρυσό, ασημί, μπορντό, κυπαρισσί, κίτρινο και μπλε ελεκτρίκ

100m χαρτί περιτυλίγματος, 200m χαρτί γκοφρέ και 200 τεμάχια κορδέλες (ρολά) διαφόρων χρωμάτων.

15 σανίδες ξυλείας κόντρα πλακέ, διαστάσεων 2,50 Χ 1,25m, πάχους 12 χιλιοστών

Καστοριά 10-9-2019

                                                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης                                                                   Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ανδρέας Κυπαρίσσης                                                    Βικτωρία Καρκαρέτσου

ΠΕ Διοικητικού                                                             ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

Πηγή: ragoutsariakastorias.gr

 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2019/221 Έγκριση ή μη του από 08-10-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου CULTURE LANDS