/

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας – Π.Ε. Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς, για το εορταστικό δωδεκαημέρο 2019 – 2020

Την π. Τρίτη 26 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς, όπου μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, ήταν και το θέμα: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς, με αντικείμενο τη συνεργασία των δύο φορέων στο πλαίσιο του εορταστικού δωδεκαημέρου 2019 – 2020».

Αριθμός Απόφασης : 317/19

Ο Πρόεδρος (του Δ.Σ.) εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του ΔΣ την από 20-11-2019 εισήγηση του Αντιδημάρχου Τουρισμού – Πολιτισμού & Διεθνών Σχέσεων κ. Χρήστου Μουρατίδη, η οποία έχει ως εξής:

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του θεσμού «Εορταστικό Δωδεκαήμερο» η Αντιδημαρχία Τουρισμού – Πολιτισμού & Διεθνών Σχέσεων με έγγραφο – αίτημα (15811/10.09.2019) προς την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, αιτείται την οικονομική κάλυψη εκδηλώσεων που εντάσσονται στο εορταστικό πρόγραμμα θεσμός «Εορταστικό Δωδεκαήμερο» που διοργανώνει αδιάλειπτα κάθε χρόνο ο Δήμος Καστοριάς και όπως αυτές ορίζονται στο «Άρθρο 2» της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς με απαντητικό έγγραφο (146469/25.09.2019) εγκρίνει την οικονομική κάλυψη για εκδηλώσεις που εντάσσονται στο εορταστικό πρόγραμμα θεσμός «Εορταστικό Δωδεκαήμερο» του Δήμου Καστοριάς, όπως αυτές ορίζονται στο «Άρθρο 2» της Προγραμματικής Σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω κι έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Κλεισθένης
 2. Το άρθρο 186 του Ν.3852/2010, Αρμοδιότητες Περιφερειών Η.11, Η.13 & H.15
 3. Το άρθρο 25 του Ν.2738/99, το άρθρο 225 του Ν.3463/06, το άρθρου 100 του Ν.3852/10, και το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
 4. Το άρθρο 225 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και αρθ.100 του Ν.3852/2010
 5. Την παρ.2 άρθρου 3 του Π.Δ. 80/2016
 6. Το έγγραφο 146469/25.09.2019 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Εισηγούμαι

α) την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς, στο πλαίσιο του εορταστικού προγράμματος θεσμό «Εορταστικό Δωδεκαήμερο», με αντικείμενο τη συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών για την πραγματοποίηση μουσικών εκδηλώσεων και όπως αυτές ορίζονται στο «Άρθρο 2» της Προγραμματικής Σύμβασης.

β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καστοριάς κου Ιωάννη Κορεντσίδη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

γ) Τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Καστοριάς με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους ως μέλη στη «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των Όρων της Σύμβασης», όπως ορίζει το «Άρθρο 7» της προγραμματικής σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά. Το ΔΣ έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ και όλα τα ανωτέρω

αποφασίζει ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς, στο πλαίσιο του εορταστικού προγράμματος θεσμό «Εορταστικό Δωδεκαήμερο», με αντικείμενο τη συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών για την πραγματοποίηση μουσικών εκδηλώσεων, σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ & ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ «ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ 2019 – 2020»

Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Εορταστικού Δωδεκαημέρου 2019 – 2020 του Δήμου Καστοριάς – Αντιδημαρχία Τουρισμού – Πολιτισμού & Διεθνών Σχέσεων, συμβάλλουν στη διατήρηση των εθίμων του τόπου μας και του πολιτισμού γενικότερα, καθώς και στη τουριστική προβολή της Καστοριάς για την εορταστική περίοδο του Δωδεκαημέρου (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνια). Έτσι, μεταξύ άλλων, ένας από τους σημαντικότερους στόχους αυτού του εγχειρήματος, πλέον από το μουσικό και ψυχαγωγικό του χαρακτήρα, είναι και η προσέλκυση τουριστών – επισκεπτών μέσω της στρατηγικής του Πολιτιστικού Τουρισμού που εφαρμόζει ο Δήμος Καστοριάς – Αντιδημαρχία Πολιτισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Σημειωτέον, οι εκδηλώσεις έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

ΑΡΘΡΟ 1

Περιεχόμενα

Η σύμβαση αυτή περιέχει :

 1. Το αντικείμενο της σύμβασης (Άρθρο 2).
 2. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (Άρθρο 3).
 3. Αμοιβή και τρόπος καταβολής της (Άρθρο 4).
 4. Τη διάρκεια της σύμβασης (Άρθρο 5).
 5. Το φορέα διοργάνωσης των εκδηλώσεων (Άρθρο 6).
 6. Την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της Σύμβασης (Άρθρο 7)
 7. Τις τελικές διατάξεις (Άρθρο 8).

ΑΡΘΡΟ 2

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών για πραγματοποίηση εκδηλώσεων ευρείας απήχησης (στο εξής καλούμενο «αντικείμενο» της προγραμματικής σύμβασης) όπου εξασφαλίζεται η κοινωνική συναίνεση στην εφαρμογή συγκεκριμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων, η αξιοποίηση των τοπικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής και η διατήρηση και διάδοση πατροπαράδοτων εθίμων. Ειδικότερα, οι δυο συμβαλλόμενοι θα προβούν στην πραγματοποίηση δύο μουσικών εκδηλώσεων: «Καστοριανή βεγγέρα» και «Υποδοχή Νέου Έτους» που εντάσσονται στο «Εορταστικό Δωδεκαήμερο 2019 – 2020» που διοργανώνει ο κάθε χρόνο ο Δήμος Καστοριάς – Αντιδημαρχία Τουρισμού – Πολιτισμού & Διεθνών Σχέσεων, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Συγκεκριμένα, οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται στις 9.200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς αναλαμβάνει να καλύψει δαπάνες 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από τον φορέα 072 και ΚΑΕ εξόδου 0844 του προϋπολογισμού της ΠΕ Καστοριάς και κατανέμονται ως εξής:

– 3.000,00€ κάλυψη μουσικών – πολυμελής ορχήστρας του Ωδείου Βορείου Ελλάδος για το έθιμο της Καστοριανής Βεγγέρας, την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Καστοριάς. Πρόκειται για ένα κάλεσμα (η λέξη Βεγγέρα προέρχεται από το ιταλικό Vengi που σημαίνει «ελάτε) προς όλους τους Καστοριανούς για την αναβίωση της Καστοριανής παραδοσιακής οικογενειακής γιορτής, με συνοδεία ορχήστρας και τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων.

– 2.000,00€ κάλυψη του μουσικού συγκροτήματος «Les Au Revoir», την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου. στην πλατεία “Αφοί Εμμανουήλ” (Ντολτσό), στο πλαίσιο αναβίωσης των εθίμων στην παλιά συνοικία της Καστοριάς κατά τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς.

Ο Δήμος Καστοριάς αναλαμβάνει να καλύψει δαπάνες 4.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από τον Κ.Α.Ε 00.6737.01 “Προγραμματική Σύμβαση Δήμου – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για την προετοιμασία του εθίμου του Δωδεκαημέρου” και αφορούν:

– 2.000,00€ μετακίνηση και διατροφή μουσικών ή/και ενοικίαση ήχου και φως, για το έθιμο της Καστοριανής Βεγγέρας την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019

– 2.200,00€ μετακίνηση και διατροφή μουσικών ή/και ενοικίαση ήχου και φως, πρωτοχρονιάτικο μπουφέ, στο πλαίσιο της υποδοχής του νέου έτους στην πλατεία “Αφοί Εμμανουήλ” (Ντολτσό), την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ 3

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών

Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν να συνεργασθούν μεταξύ τους με σκοπό τη διασφάλιση της πληρότητας των εργασιών του φυσικού αντικειμένου οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσης και στην εν γένει ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. Συγκεκριμένα:

α) Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς αναλαμβάνει ως συνδιοργανωτής:

– Να χρηματοδοτήσει δαπάνες συνολικού ύψους 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που θα απαιτηθούν για την πραγματοποίηση του «αντικειμένου» της προγραμματικής σύμβασης με το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσης.

– Να συνεργάζεται καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τους συμβαλλόμενους και τα αρμόδια όργανα τους στην υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στην σύμβαση αυτή αντικειμένων. – Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση της σύμβασης να παρεμβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες των συμβαλλόμενων μερών προς τους φορείς αυτούς.

β) Ο Δήμος Καστοριάς αναλαμβάνει ως τελικός δικαιούχος τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

– Να καλύψει από μέρους του δαπάνες συνολικού ποσού 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την πραγματοποίηση του «αντικειμένου» της προγραμματικής σύμβασης με το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσης.

– Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση της σύμβασης να παρεμβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες των συμβαλλόμενων μερών προς τους φορείς αυτούς.

– Να διευκολύνει τους υπόλοιπους συμβαλλόμενους στις αναγκαίες επαφές και συνεννοήσεις με δημόσιους φορείς, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4

Αμοιβή και τρόπος καταβολής της

Οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται στις 9.200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς αναλαμβάνει να καλύψει δαπάνες 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από τον φορέα 072 και ΚΑΕ εξόδου 0844 του προϋπολογισμού της ΠΕ Καστοριάς και κατανέμονται ως εξής:

– 3.000,00€ κάλυψη μουσικών – πολυμελής ορχήστρας του Ωδείου Βορείου Ελλάδος για το έθιμο της Καστοριανής Βεγγέρας, την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Καστοριάς. Πρόκειται για ένα κάλεσμα (η λέξη Βεγγέρα προέρχεται από το ιταλικό Vengi που σημαίνει «ελάτε) προς όλους τους Καστοριανούς για την αναβίωση της Καστοριανής παραδοσιακής οικογενειακής γιορτής, με συνοδεία ορχήστρας και τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων.

– 2.000,00€ κάλυψη του μουσικού συγκροτήματος «Les Au Revoir», την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου. στην πλατεία “Αφοί Εμμανουήλ” (Ντολτσό), στο πλαίσιο αναβίωσης των εθίμων στην παλιά συνοικία της Καστοριάς κατά τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς.

Ο Δήμος Καστοριάς αναλαμβάνει να καλύψει δαπάνες 4.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από τον Κ.Α.Ε 00.6737.01 “Προγραμματική Σύμβαση Δήμου – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για την προετοιμασία του εθίμου του Δωδεκαημέρου” και αφορούν:

– 2.000,00€ μετακίνηση και διατροφή μουσικών ή/και ενοικίαση ήχου και φως, για το έθιμο της Καστοριανής Βεγγέρας την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019

– 2.200,00€ μετακίνηση και διατροφή μουσικών ή/και ενοικίαση ήχου και φως, πρωτοχρονιάτικο μπουφέ, στο πλαίσιο της υποδοχής του νέου έτους στην πλατεία “Αφοί Εμμανουήλ” (Ντολτσό), την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019.

ΑΡΘΡΟ 5

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας μέχρι 31.05.2020 με τη δυνατότητα παράτασης ύστερα από απόφαση της Κοινής Επιτροπής (όπως αυτή προβλέπεται στο Άρθρο 7 της παρούσης σύμβασης) ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 6

Φορέας εκτέλεσης και διαχείρισης του έργου

Φορέας εκτέλεσης και διαχείρισης του έργου, ορίζεται με τη σύμβαση αυτή ο Δήμος Καστοριάς.

ΑΡΘΡΟ 7

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των Όρων της Σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 8

Τελικές διατάξεις

Προηγούμενο Άρθρο

Συγχαρητήρια ανακοίνωση του Δ.Σ. και του προέδρου του Α.Σ. Καστοριάς

Επόμενο Άρθρο

Αγωνιστική Δραστηριότητα Τμημάτων Α.Σ. Καστοριάς 30 Νοεμ. & 1 Δεκ. 2019

Τελευταία από Εκδηλώσεις