Προκήρυξη κενών θέσεων του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς σχολικού έτους 2018-2019

κατηγορία : Τοπικά Νέα από

 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/16-10-2002 τ. Β) με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. την υπ. αρίθμ. 58167/Δ2/13-04-2018 ΥΑ (Φ.Ε.Κ. 1371/τ.Β΄/24-04-2018) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων».
  3. το υπ. αρίθμ. πρωτ. Φ.26/250/11-09-2018 έγγραφο του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς με θέμα «Εισήγηση για κατατακτήριες εξετάσεις σχολ. έτους 2018-2019».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

προκηρύσσουμε τέσσερις (4) κενές θέσεις της Β΄ Τάξης Γυμνασίου του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς έως και την Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Ά

2. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας

3. Σχολικές μονάδες της Περιφερείας μας

4. Μ.Μ.Ε.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

 

Γεράσιμος Γ. Σπίγγος

Προϊστάμενος του Τμήματος

Εκπαιδευτικών Θεμάτων