Προκήρυξη δράσεων/υποδράσων δημόσιου χαρακτήρα στην Π.Ε. Καστοριάς προϋπολογισμού 1.130.000 €

κατηγορία : Τοπικά Νέα από

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε η 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή προτάσεων στις δράσεις 19.2.4 και 19.2.6 (παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ. Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ (www.ankas.gr) και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr).

Με την πρόσκληση καλούνται οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων:

  • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους,
  • Φορείς Δημοσίου Τομέα,
  • Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

και σύμφωνα με την επιλεξιμότητα (των δυνητικών δικαιούχων) που καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε υποδράση στην αναλυτική πρόσκληση, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα.

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων/υποδράσεων της πρόσκλησης, είναι ολόκληρη η γεωγραφική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, εξαιρουμένων των εντός σχεδίου πόλης περιοχών της πόλης της Καστοριάς και της Χλόης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (σε δημόσια δαπάνη) της πρόσκλησης είναι 1.130.000 €. Ενισχύονται οι Υποδράσεις:

  • Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
  • Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία).
  • Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές).
  • Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
  • Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).
  • Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.

Οι δράσεις/υποδράσεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα, οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, τα σχετικά υποδείγματα της αίτησης στήριξης και τα παραρτήματα αυτής, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων, περιγράφονται αναλυτικά στην αναλυτική πρόσκληση και στα συνημμένα αρχεία αυτής, και μπορούν να τα προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ (Γράμμου 62, 2ος όροφος, Καστοριά), από την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ www.ankas.gr και από την ιστοσελίδα του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr.

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά / έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 3-5-2018

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 13-7-2018

Αντίγραφο της αίτησης στήριξης μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται και έντυπα στην έδρα της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ (Γράμμου 62, Τ.Κ. 52100, Καστοριά) είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΑΑ.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι: Τσαπάρας Βασίλειος btsaparas@ankas.gr, Αντωνίου Θεόδωρος antoniou@ankas.gr Βασιλειάδης Παντελής vasiliadis@ankas.gr, Ζησόπουλος Παντελής zisopoulos@ankas.gr και Ρήμος Αθανάσιος arimos@ankas.gr, τηλ: 2467083441.

Για την ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ

Τσαπάρας Βασίλειος

Δ/ντης