Δημοσιοποίηση Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων στήριξης Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” 2016

Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ανακοινώνει ότι προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδος 2014-2020, για το έτος 2016 και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη.

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Σύμφωνα με τη κατανομή των πιστώσεων ανά Περιφέρεια, για την εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αντιστοιχεί το ποσό των 12.000.000€.

Το ποσό της οικονομικής στήριξης για τους υποψήφιους της Καστοριάς, είναι  22.000€  για τις εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική τους κατάσταση θα έχουν κτηνοτροφική κατεύθυνση και 19.500€  για  όλες  τις  υπόλοιπες.

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι μπορούν να είναι νεοεισερχόμενοι νέοι γεωργοί – φυσικά πρόσωπα, ή νομικά πρόσωπα  που έχουν αρχηγό νεοεισερχόμενο νέο γεωργό, ηλικίας από 18 έως και 41 ετών και πρέπει να έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά στην γεωργική τους εκμετάλλευση,  κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Για να μπορούν να καταθέσουν αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν  συμπεριλάβει στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το 2016  (ΟΣΔΕ 2016),  το   σύνολο της γεωργικής  τους εκμετάλλευσης  που θα παρουσιάσουν στην αίτηση στήριξης και η οποία  πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας μεγαλύτερο των 8.000€.

Επίσης πρέπει να έχουν εγγραφεί στο  Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)  ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχοι για τα νομικά πρόσωπα, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται  της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Η αίτηση   μεταξύ άλλων, πρέπει να περιλαμβάνει    πολυετές  επιχειρηματικό σχέδιο  με γεωργικό προσανατολισμό,  με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία και/ή μέγιστη, τα τέσσερα έτη.  Το επιχειρηματικό σχέδιο συντάσσει και συνυπογράφει σύμβουλος γεωτεχνικός ή τεχνολόγος Γεωπονίας.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά    μέσω  του   Πληροφοριακού  Συστήματος   Κρατικών  Ενισχύσεων  (ΠΣΚΕ)  από 31-10-2016  έως  30-11-2016.  Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 1-12-2016 έως και τις 7-12-2016, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ)  Καστοριάς, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Η αναλυτική περιγραφή του υπομέτρου 6.1 και η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των δικαιούχων, αναφέρονται στην με αριθμ. 8585/10-10-2016 Υπουργική Απόφαση που βρίσκεται στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς, Υπεύθυνος προγράμματος: κ. Μπέης Ελευθέριος, Γραφείο 5, 1ος όροφος, Τηλ.: 2467350251

Προηγούμενο Άρθρο

Ολοι σήμερα το απόγευμα στο Κλειστό για τον αγώνα μπάσκετ: Α.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – Α.Ο.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Επόμενο Άρθρο

Στην Γιορτή του Καστανόφυτου η Ολυμπία Τελιγιορίδου

Τελευταία από Τοπικά Νέα